0224 411 16 91

Kurumsal

SOM BURSA , Kenan SARSILMAZ ve SOMSAN firmas?n?n g¨ı?lerini birle?tirip daha ¨ıst¨ın bir hizmet sa?lamak amac?yla; 2009 y?l?n?n Ekim ay?nda, Nil¨ıfer Organize Sanayi B?lgesinde faaliyetlerine ba?lam??t?r.

Ba?ta otomotiv yan sanayi olmak ¨ızere, makine, in?aat ve mobilya sekt?rlerine ba?lant? elemanlar? (somun, c?vata, pul, vida ve pek ?ok ?zel par?a) sa?lamaktad?r. ¨ıretim ve hizmet prosesinde SOMSAN Firmas?n?n yan? s?ra Net C?vata, Obel ?a-Ra ve Kale vida i?birli?i vard?r. Som Bursa, m¨ı?terilerinin ihtiya?lar?n? en kaliteli ¨ır¨ın, zaman?nda teslim ve en uygun maliyet avantaj? ile kar??lamaktad?r.

Sat?? ?ncesi ve sat?? sonras? teknik dan??manl?k hizmeti vererek, k?sa zamanda aranan g¨ıvenilir bir marka olmay? ba?arm??t?r. Bursa'da 2001-2008 y?llar? aras?nda sekt?r¨ın¨ın en ¨ıst seviyesini yakalam?? olan Sars?lmaz C?vata'n?n bilgi birikiminden en do?ru ?ekilde faydalanm??; uzman kadrosu ve ¨ır¨ın ?e?itlili?i ile m¨ı?teri portf?y¨ın¨ın her ge?en g¨ın b¨ıy¨ımesini sa?lam??t?r.

Nil¨ıfer Organize Sanayi B?lgesinde ki 2000 m2 ¨ızerine kurulu deposunda; 2500 paletlik stok kapasitesi tamamen bilgisayar ortam?nda kontrol edilmekte ve t¨ım ¨ır¨ınler barkod sistemi ile kodlanarak stoklanmaktad?r.

T¨ım ¨ır¨ınlerimiz, ISO/TS 16949 belgesine sahip olup, TOFA?, FORD, RENAULT ve T¨ıRK TRAKT?R gibi markalar?n?n OEM firmalar?n?n onayl? tedarik?ili?ini sa?lamaktad?r. Ayn zamanda hata ay?klama makinalar?ndan ge?irilerek g¨ıvenli?i en ¨ıst d¨ızeye ??kar?lmaktad?r.