Obel C?vata
"Birbirimize duydu?umuz güven, y?k?lmaz eserlerimizin temelidir"   Obel C?vata San. ve Tic. A.?. yurt içindeki ve yurt d???ndaki çe?itli sektörlerde ihtiyaç duyulan ba?lant? elemanlar?n? üretmek amac?yla kurulmu?tur. Türk standartlar?na (TSE) ve dünya standartlar?na (DIN, ISO, ASME vb.) uygun olarak üretilen ürünlerimiz “OBEL” markal? olup "kalite", üretimimizin her a?amas?nda vazgeçilmez ilkemiz olmu?tur. Mü?terilerimizden gelen talepler do?rultusunda ürün çe?itlerimizin art?r?lmas? için gerek duyulan tüm yat?r?mlar gerçekle?tirilmektedir. Bu do?rultuda ürünlerimizde kalite ö...devam?